Tietosuojaseloste

Alla Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry:n pitämien rekistereiden rekisteri- ja tietosuojaselosteet.

Jäsenrekisteri on rekisteri klubin jäsenistä klubin toimintaa varten

Yhteystietorekisteri on rekisteri klubin järjestämiin tapahtumiin ja toimintoihin osallistuvien tahojen yhteystiedoista

JÄSENREKISTERI

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679

Laatimispäivä: 15.3.2019


1 Rekisterinpitäjä

Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry
[Katuosoite]
[Postiosoite]
[Puhelin]
[Email]
www.lionskaukajarvi.fi


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arto Moisio (Jäsensihteeri)
[Katuosoite
[Postiosoite]
[Puhelin]
jasensihteeri@lionskaukajarvi.fi


Joni Nieminen (Webmaster)
Isolammenkatu 11 B 5
33710 Tampere
0400 952 781
webmaster@lionskaukajarvi.fi


3 Rekisterin nimi

Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry:n jäsenrekisteri.


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Henkilötiedot poistetaan niiden käytön päätyttyä.


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Vapaaehtoiset lisätiedot (ammatti ja puolison nimi)


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.


7 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry on Lions Clubs International:n jäsenjärjestö ja jäsentiedot luovutetaan/päivitetään säännöllisesti kansainväliseen jäsenrekisteriin, josta ne siirretään Suomen Lions-liitto ry:n kansalliseen jäsenrekisteriin.


8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiarkisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen rekisteri

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.


9 Tarkastus-oikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterissä oleva henkilö voi tarkistaa tietonsa omasta käyttäjätilistään, kirjautumalla klubin kotisivuille. Tietojen tarkastuspyyntö voi tehdä myös kirjallisesti yhdistyksen rekisterin yhteyshenkilöille, jotka on kerrottu kohdassa 2.


10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteriin merkitty henkilö voi korjata tiedot omasta käyttäjätilistään, kirjautumalla klubin kotisivuille. Tietojen korjaamista voi myös pyytää rekisterin yhteyshenkilöltä, jotka on kerrottu kohdassa 2.


11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


YHTEYSTIETOREKISTERI

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679

Laatimispäivä: 15.3.2019


1 Rekisterinpitäjä

Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry
www.lionskaukajarvi.fi


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


aktiviteetit@lionskaukajarvi.fi


3 Rekisterin nimi

Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry:n yhteystietorekisteri.


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sisäinen yhteystietoluettelo klubin järjestämien tapahtumien tiedottamiseen ja yhteydenpitoon liittyvissä asioissa. Rekisteri on klubin sisäiseen käyttöön. Rekisteri- ja henkilötiedottiedot poistetaan niiden käytön päätyttyä.


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin lisätyn tahon yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelin ja sähköposti.


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.


7 Tietojen luovutukset tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.


8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiarkisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen rekisteri

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry ja rekisteripalvelun tarjoaja (Avoine Oy) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.


9 Tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tiedot voi pyytää rekisterin yhteyshenkilöltä, jotka on kerrottu kohdassa 2.


10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennettujen tietojensa korjaamista. Tietojen korjaamista voi pyytää rekisterin yhteyshenkilöltä, jotka on kerrottu kohdassa 2.


11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).